Pomník II.odboje  -  Praha -Klárov - 2003

 
 

žulový monolit, sklo, světlo, nerez (návrh 3D)

 

Monument of  II.resistance - Praha - Klárov - 2003

link    Klarov–pdf -  soutěžní podklady

Klárov - II.odboj  2003  granit, sklo, světlo, nerez (návrh 3D)

Popis- Centrální objekt vzor 37, je “izolovaný od země”, zdánlivě levituje na vrstvě skla- jakýsi křehký piedestal - nad

zemí ho ale drží ocelová konstrukce, která je patrná pouze z bližšího pohledu.  Objekt je abstrahovaný, významově, ale

i fyzicky vysazen na piedestal. Proto jsem jako základní materiál zvolil leštěný diorit (případně žulu). Jediným detailem

fyzicky, alei významově narušujícím hmotu objektu je zjednodušený tvar střílny.Celý povrch (i v místech kam není běž-

ně přístup) je popsaný konkrétními jmény obětí druhé světové války. To je první varianta. V druhé variantě by se povrch

z leštěné žuly pokryl vybrušovanými  (chemicky) portréty účastníků II. odboje, respektive fotografi emi dokumentující-

mi celé období. Těmto fotografi ím by byla ubraná gradace až téměř na hranici čitelnosti. Celý takto pojednaný povrch

by  byl v podstatě „rozmihotaný“ jednotlivými sekvencemi fotografi í (možnost by byla použít i přímo dokumentární

fotografi e). Z většího odstupu by vynikal pouze buď pravidelný (portréty) nebo nepravidelný (fotografi e scény) rastr

pokrývající a lehce narušující  povrch  hmotami soustředného objektu.

Celý projekt osciluje mezi dvěma polohami, osobní, lidskou a veřejnou a ofi ciální polohou, týká se vzájemného vztahu

jednotlivce a doby, ve které žije. Je to emocionální, ale objekt bunkru zde není ani tak symbolem obrany, ale spíše

symbolem zahanbených, zrazených, ale i stále vzdorujících. Těch, kteří se po demobilizaci vraceli domů od hranic, těch,

kteří si tu otázku “Jak se zachovám?” už museli položit a posléze i zodpovědět..

Nevzdáváme úctu bitvám a historickým datům, ale konkrétním lidem, kteří se v určité chvíli a situaci zachovali tak, že

jejich činům nyní chceme “stavět pomníky”. Proto tam jsou ta jména (ve variantách pískované portréty nebo dokumen-

tární fotografi e)  bez kterých, nebo jejich alternativ by zde zbyl pouze výtvarný objekt abstrahovaného bunkru vzor 37.